NOTIS AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 (NOTIS & POLISI PERLINDUNGA DATA PERIBADI)

Lablink (M) Sdn Bhd (“Lablink”) menghargai privasi data peribadi anda. Kami adalah tertakluk kepada prinsip perlindungan data peribadi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial.

Notis & Dasar Perlindungan Data Peribadi ini menerangkan bagaimana maklumat peribadi anda diproses oleh Lablink mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

A. Definisi Maklumat Peribadi

Menurut Seksyen 5 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

 1. maklumat peribadi (atau data peribadi) merujuk kepada sebarang maklumat yang boleh secara langsung atau tidak langsung membantu membezakan, mengenal pasti, atau menghubungi anda. Ini termasuk (tetapi tidak terhad kepada) nama anda, nombor telefon peribadi, gambar, nombor kad pengenalan, nombor pasport, imej yang direkodkan oleh televisyen litar tertutup (CCTV), atau maklumat penjejak lokasi/GPS, dan maklumat peribadi sensitif;

   

 2. maklumat peribadi sensitif (atau data peribadi sensitif) merujuk kepada maklumat peribadi yang merangkumi maklumat berkaitan dengan kesihatan fizikal atau mental anda, sejarah perubatan, alergi, dan diagnostik.
B.Sumber Data Peribadi Anda

Data peribadi anda dikumpulkan secara langsung daripada anda, daripada pelbagai sumber, termasuk maklumat yang anda berikan kepada kami, maklumat daripada pihak ketiga, dan maklumat dalam domain awam.

 1. Pesakit atau bakal pesakit/pelanggan, ibu bapa atau penjaga pesakit atau bakal pesakit/pelanggan: Lablink mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada wakil undang-undang anda (ahli keluarga, waris), agen (contohnya, agen pelancongan perubatan) dan/atau majikan apabila anda, wakil undang-undang anda, agen, dan/atau majikan menghantar kepada kami borang pertanyaan, permohonan, dan/atau pendaftaran yang lengkap melalui pelbagai cara, termasuk dalam talian dan salinan fizikal di tempat awam atau di premis kami. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpulkan daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.

   

 2. Penasihat bebas atau bakal penasihat bebas: Lablink mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada agen pengejar bakat apabila anda dan/atau agen pengejar bakat menghantar kepada kami borang pertanyaan dan/atau borang permohonan atau curriculum vitae melalui pelbagai cara, termasuk dalam talian dan salinan fizikal. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpulkan daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.

   

 3. Vendor, pembekal atau penyedia perkhidmatan: Lablink mengumpulkan maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada majikan atau agensi rujukan kredit apabila menawar untuk projek, apabila anda menghantar kepada kami borang pertanyaan dan/atau permohonan kredit melalui pelbagai cara, termasuk dalam talian dan salinan fizikal. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpulkan daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.
C. Tujuan Data Peribadi

Data peribadi anda mungkin diproses untuk tujuan berikut, jika relevan:-

 1. Untuk memproses perkhidmatan perubatan dan penjagaan kesihatan yang diminta (contohnya: ujian dan penyiasatan makmal);
 2. Untuk memudahkan penyertaan anda dalam sebarang acara;
 3. Untuk memudahkan perkhidmatan perubatan yang diminta dalam KPJ dan Lablink, termasuk berkongsi data peribadi anda dengan penasihat bebas lain untuk tujuan kajian rakan sejawat;
 4. Untuk memproses permohonan akaun kredit anda;
 5. Untuk menilai kewajaran kredit anda;
 6. Untuk mentadbir dan melaksanakan transaksi perniagaan anda (penawaran tender, kontrak perkhidmatan, perjanjian konsinyasi);
 7. Untuk menjalankan analisis statistik dalaman dan analisis kes kajian pesakit;
 8. Untuk menghubungi anda berkenaan produk, perkhidmatan, acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan-bahan komersial yang mungkin menarik minat anda;
 9. Untuk menghantar ucapan musim, mesej-mesej hari istimewa atau komunikasi serupa lain;
 10. Untuk menubuhkan dan mengurus rekod perubatan dan laporan perubatan;
 11. Untuk memudahkan proses pembayaran berkaitan dengan pesakit;
 12. Untuk memulakan prosiding pemulihan hutang terhadap pemiutang yang ingkar;
 13. Untuk melaporkan data peribadi kepada pihak berkuasa dan/atau pihak ketiga yang berkaitan di bawah undang-undang yang mengawal industri kesihatan;
 14. Untuk dikumpulkan dan disimpan dalam repositori pusat yang boleh diakses oleh syarikat-syarikat berkaitan KPJ Healthcare Bhd, anak syarikat, syarikat induk, dan syarikat bersekutu seperti yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 1965;
 15. Untuk menjalankan dan menyokong analisis pemasaran dalaman dan analisis corak/hal kelakuan, pilihan, dan interaksi pesakit/pelanggan dengan syarikat berkaitan ddengan KPJ Healthacare Bhd’s anak syarikat, syarikat induk, dan syarikat bersekutu;
 16. Untuk menyokong penyelidikan dan inovasi produk dan perkhidmatan kami;
 17. Untuk memasarkan dan mengiklankan produk dan perkhidmatan;
 18. Untuk mentadbir dan menjawab permintaan, pertanyaan, aduan, dan isu undang-undang;
 19. Untuk memudahkan aktiviti pengurusan sumber manusia berkaitan dengan pekerja;
 20. Untuk berkongsi data peribadi untuk tujuan kemudahan perbankan, penandatanganan dokumen undang-undang dan kewangan;
 21. Untuk penghantaran dan pendaftaran borang relevan, lesen kepada pihak berkuasa yang berkaitan dan/atau pihak ketiga di bawah undang-undang yang mengawal industri kesihatan;
 22. Untuk pendidikan dan latihan;
 23. Untuk sebarang tujuan yang berkaitan atau bagi meningkatkan tujuan di atas;
 24. Untuk pengurusan rekod dalaman Lablink.

*Jika anda telah menunjukkan persetujuan anda untuk menerima kemaskini pemasaran atau promosi dari Lablink, anda boleh memilih untuk tidak menerima bahan pemasaran atau promosi tersebut pada bila-bila masa. Anda boleh memilih pilihan “unsubscribe” yang disediakan dalam emel-e mel Lablink atau anda boleh menghubungi Lablink dengan info di bawah

D. Penafian Data Peribadi
 1. Dalam Lablink: Maklumat anda boleh dipindahkan kepada entiti dalam Lablink dalam penyediaan perkhidmatan yang berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan di atas. Akses kepada maklumat peribadi anda akan terhad kepada kakitangan, pekerja, dan/atau ejen kami yang diwajibkan secara kontrak oleh skop kerja mereka untuk memproses maklumat peribadi anda.

   

 2. Pendedahan kepada Pihak Ketiga: Maklumat peribadi anda (termasuk data peribadi sensitif dan data tidak sensitif) boleh diproses oleh pihak ketiga yang berkaitan menurut hubungan kontrak yang relevan. Sebagai contoh, kami boleh melantik pembekal pihak ketiga untuk melibatkan diri dalam tujuan yang dinyatakan di atas. Pendedahan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada:
  • Profesional kesihatan (seperti yang ditakrifkan dalam PDPA);
  • KPJ Healthcare Bhd dan syarikat berkaitan (seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Syarikat 1965);
  • Makmal Rujukan
  • Pembekal dan kontraktor;
  • Penasihat profesional;
  • Rakan pengiklanan dan pemasaran;
  • Sokongan pelanggan dan komunikasi;
  • Penyelidikan pasaran dan tinjauan;
  • Penyedia perkhidmatan;
  • Agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan, pihak berkuasa berkanun, pihak berkuasa tempatan, dan pihak berkuasa industri, iaitu Kementerian Kesihatan;
  • Institusi kewangan, pihak berkuasa dan agensi pemungutan hutang, firma guaman, juruaudit;
  • Badan pengiktirafan yang relevan;
  • Mana-mana individu lain yang Lablink mungkin anggap perlu.
E. Akses dan Kemas Kini Data Peribadi

Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahawa data peribadi yang kami pegang mengenai anda adalah tepat, lengkap, tidak menyesatkan, dan terkini. Jika terdapat sebarang perubahan pada data peribadi anda atau jika anda percaya bahawa data peribadi yang kami miliki mengenai anda tidak tepat, lengkap, menyesatkan atau tidak terkini, sila hubungi kami agar kami dapat mengambil langkah-langkah untuk mengemaskini data peribadi anda.

Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi anda. Jika anda ingin meminta akses kepada data peribadi anda, sila hubungi kami. Kami mencadangkan agar permintaan akses kepada data peribadi anda yang dipegang oleh KPJ dibuat secara bertulis. Kami juga mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan akses kepada data peribadi anda.

Selaras dengan PDPA:

 1. Bergantung kepada maklumat yang diminta, kami mungkin mengenakan bayaran seperti yang ditetapkan dalam Jadual Pertama (Peraturan 2) Peraturan Perlindungan Data Peribadi [Yuran] 2013 untuk pemprosesan permintaan akses anda; dan

   

 2. Kami mungkin enggan mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membuat pembetulan selaras dengan PDPA.
F. Perubahan Kepada Notis Perlindungan Data Peribadi Ini

Kami mungkin mengkaji dan mengemaskini Notis Perlindungan Data Peribadi ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Sebarang perubahan yang dibuat akan menggantikan semua versi sebelumnya. Kami menggalakkan anda untuk memeriksa Notis Perlindungan Data Peribadi kami sebelum mengemukakan sebarang data peribadi tambahan untuk memastikan anda mengetahui versi terkini.

G. Konflik

Sekiranya terdapat sebarang perbezaan antara Notis Perlindungan Data Peribadi dalam Bahasa Inggeris ini dan Notis Perlindungan Data Peribadi dalam Bahasa Malaysia yang sepadan, terma dalam Notis Bahasa Inggeris ini akan mengetuai.

H. Pertanyaan Lanjut atau Hubungi Kami

Anda boleh menghubungi kami menggunakan cara-cara berikut jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan data peribadi anda:-

Alamat

: Lablink (M) Sdn Bhd

  Bangunan Lablink, 14 (129) Jalan Pahang Barat, Off Jalan Pahang 53000,

  Kuala Lumpur.

Penerima

: Ketua Pemasaran

Nombor Telefon

: +603 4023 4588

Emel

: enquiry@kpjlablink.com

Notis Perlindungan Data Peribadi ini dikemaskini pada 31 Disember 2023.

Quick Access Here